از آيين‌نامه استخدامي شهرداري تهران مصوب 1358/8/12 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران

 

ماده 87 - درصورتی‌که مستخدم بطرفيت شهرداري و مؤسسات تابعه وكالت يا داوري نمايد به خدمت وي در شهرداري خاتمه داده می‌شود.