از آئين‌نامه استخدامي ‌شهرداري‌هاي کشور مصوب 1354/10/29 هيئت‌وزيران

 

ماده 43 ـ درصورتی‌که مستخدم بطرفيت شهرداري محل خدمت قبول وكالت نمايد از خدمت اخراج می‌شود.