بخشنامه وزارت دادگستري راجع به تجديد جلسه محاکمه مصوب ۱۳۲۶/۱۱/۴ وزير دادگستري

در هر مورد كه دادگاه‌ها جلسه را تجديد می‌نمایند و به نظر آقايان وكلاي طرفين دعوي تجديد جلسه مورد نداشته است می‌بایست بلافاصله مراتب را با توضيح مشخصات پرونده و تاريخ جلسه به اداره نظارت اطلاع دهند تا موردبررسی و اقدام قرار گيرد. هر يك از آقايان وكلا كه در دادن گزارش مسامحه و تعلل و يا خودداري نمايند طبق مقررات مربوطه به تعقيب انتظامي وكلا درباره آن‌ها اقدام خواهد شد.