از آئين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم ‏الاجراء و رسيدگي به شکايت بر طرز عمل و اقدامات اجرائي مصوب 1322 وزير دادگستري

ماده 32 (اصلاحي 1344/5/2)- هزينه بازداشت و معالجه و آگهي و دستمزد كارشناسي و حق الحفاظه موضوع ماده 41 آئین‌نامه اجرا و حق‌الوکاله وكيل طبق مقررات اين آئین‌نامه مانند اصل دين وصول خواهد شد. حق‌الوکاله وكيل در صورت دخالت در تمام اقدامات اجرائي تا مرحله وصول طبق قرارداد منعقد بين طرفين حداكثر تا ميزان مصرح در ماده 14 آئین‌نامه قانون وكالت مصوب سال 1341 قابل وصول خواهد بود.