از آئين­ نامه راجع به قانون دعاوي اشخاص نسبت به املاک واگذاري مصوب 1321/3/12 هيئت‌وزيران

ماده 5 ـ درصورتی‌که شکایت‌نامه را وكيل يا قيم يا ولي داده باشد بايد وکالت‌نامه و دليل قيمومت و ولايت خود را بدهد.

ماده 34 ـ درصورتی‌که وكيل يا قيم يا ولي درخواست تجديدنظر كند بايد وکالت‌نامه يا دليل قيمومت يا ولايت خود را به درخواست پيوست نمايد.

ماده 35 ـ اگر درخواست تجديدنظر از جهت پيوست نشدن وکالت‌نامه و دليل قيومت يا ولايت ناقص و در پرونده مرحله نخستين هم پيوست نباشد و يا هزينه رسيدگي تأديه نشده باشد مدير دفتري كه درخواست تجديدنظر به آنجا داده‌شده به درخواست‌کننده تجديدنظر اخطار می‌نماید كه در ظرف ده روز با رعايت مدت مسافت نقص درخواست را رفع كند و اگر در اين مدت رفع نقص نشود درخواست وازده می‌شود.