از نظامنامه دفتر و ضبط محاکم طهران مصوب ۱۳۱۰/۲/۱۵ وزير عدليه

۱۶ ـ وکلا عدليه و مديران و اعضاء دفاتر مکلف‌اند ذيل تمام تحريرات و دستورات و صورت‌جلساتی كه بايد امضاء نمايند قبل از امضاء اسم و نام خانوادگي و سمت خود را با قيد تاريخ بنويسند.