از دستور اداري راجع به فروش تمبر احکام مصوب 1308/12/21 وزير عدليه

 

۲ ـ هر يك از امناي صلح نواحي و مديران دفاتر ملزم‌اند اوراقي را كه از طرف وکلا و يا اصحاب دعوي تسليم می‌شود مبلغ تمبر الصاق شده را با ميزان قانوني تطبيق نموده درصورتی‌که كمتر از ميزان مقرر تمبر الصاق شده باشد فوراً به تسلیم‌کننده آن براي تكميل نمودن تا مأخذ قانوني مسترد دارند.

۷ ـ هیچ‌یک از مديران دفاتر و يا مستخدمين اداري و قضائي به‌استثنای اشخاصي كه متصدي فروش تمبر هستند حق ندارند از وكلا و يا متداعيين وجه تمبر دريافت دارند و ارباب‌رجوع براي خريد تمبر بايستي مستقیماً به مراكزي كه براي اين كار معين شده مراجعه و تمبر ابتياع نمايند.