نحوه محاسبه ارزش مهريه وجه رايج کشور

بر اساس ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یك تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب مورخ ۱۳۷۷/۲/۱۳ هیأت محترم وزیران، نحوه محاسبه ارزش فعلی مهریه به ترتیب ذیل می‌باشد:

عدد شاخص در سال وقوع عقد ÷ مبلغ مهریه مندرج در عقدنامه × عدد شاخص در سال قبل = ارزش مهریه در حال حاضر

به طور مثال اگر ازدواج با مبلغ مهریه ۲۰۰٫۰۰۰ ریال در سال ۱۳۵۲ تحقق یافته و قرار باشد مبلغ مذکور در حال حاضر تأدیه گردد، برای محاسبه مبلغ مهریه در حال حاضر (سال ۱۳۸۹) از رابطه ذیل استفاده می‌گردد:

عدد شاخص در سال ۱۳۵۲ ÷ مبلغ مهریه مندرج در عقدنامه × عدد شاخص در سال ۱۳۸۸ = ارزش مهریه در حال حاضر (سال ۱۳۸۹)

بر اساس رابطه فوق و با توجه به اعداد شاخص که در جدول پیوست آمده است:

ارزش مهریه در حال حاضر (سال ۱۳۸۹) = ۰٫۴۷ ÷ ۲۰۰٫۰۰۰ ریال × ۲۰۳٫۰۳ = ۸۶٫۳۹۵٫۷۴۵ ریال

در نتیجه مهریه قابل پرداخت در سال ۱۳۸۹ (زمان تأدیه) معادل ۸۶٫۳۹۵٫۷۴۵ ریال می‌باشد.

بدیهی است که تا سال ۱۳۸۹ به پایان نرسد، صورت کسر فوق، شاخص سال ۱۳۸۸ یعنی عدد ۲۰۳/۰۳ خواهد بود و بعد از اتمام سال ۱۳۸۹ و ورود به سال ۱۳۹۰ شاخص سال ۱۳۸۹ جایگزین شاخص ۱۳۸۸ خواهد گردید.

بانك مرکزی جمهوری اسلامی ایران
شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران
(۱۰۰=۱۳۸۳)
ماه – سال

فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند

* متوسط درصد تغییر

سالیانه

(نرخ تورم)

۱۳۶۹
۷/۶ ۶/۶ ۶/۶ ۶/۶ ۵/۶ ۶/۶ ۶/۶ ۷/۶ ۹/۶ ۰/۷ ۱/۷ ۳/۷ ۸/۶ ۰/۹

۱۳۷۰
۴/۷ ۶/۷ ۶/۷ ۷/۷ ۹/۷ ۱/۸ ۲/۸ ۲/۸ ۴/۸ ۶/۸ ۹/۸ ۴/۹ ۲/۸ ۷/۲۰

۱۳۷۱
۸/۹ ۶/۹ ۸/۹ ۸/۹ ۹/۹ ۱/۱۰ ۱/۱۰ ۱/۱۰ ۳/۱۰ ۵/۱۰ ۹/۱۰ ۲/۱۱ ۲/۱۰ ۴/۲۴

۱۳۷۲
۵/۱۱ ۵/۱۱ ۷/۱۱ ۷/۱۱ ۹/۱۱ ۱/۱۲ ۴/۱۲ ۵/۱۲ ۰/۱۳ ۳/۱۳ ۷/۱۳ ۴/۱۴ ۵/۱۲ ۹/۲۲

۱۳۷۳
۷/۱۴ ۰/۱۵ ۳/۱۵ ۵/۱۵ ۷/۱۵ ۳/۱۶ ۱/۱۷ ۱/۱۷ ۴/۱۷ ۱/۱۸ ۵/۱۹ ۸/۲۰ ۹/۱۶ ۲/۳۵

۱۳۷۴
۲/۲۲ ۷/۲۳ ۹/۲۳ ۷/۲۳ ۹/۲۳ ۵/۲۴ ۰/۲۵ ۶/۲۵ ۴/۲۶ ۲/۲۷ ۸/۲۷ ۴/۲۸ ۲/۲۵ ۴/۴۹

۱۳۷۵
۰/۳۰ ۰/۳۰ ۸/۲۹ ۹/۲۹ ۰/۳۰ ۴/۳۰ ۸/۳۰ ۲/۳۱ ۹/۳۱ ۳/۳۲ ۸/۳۲ ۳/۳۳ ۰/۳۱ ۲/۲۳

۱۳۷۶
۵/۳۴ ۱/۳۵ ۳/۳۵ ۳/۳۵ ۷/۳۵ ۹/۳۵ ۰/۳۶ ۳/۳۶ ۹/۳۶ ۸/۳۷ ۹/۳۸ ۴/۳۹ ۴/۳۶ ۳/۱۷

۱۳۷۷
۹/۴۰ ۰/۴۱ ۰/۴۱ ۵/۴۱ ۷/۴۱ ۱/۴۲ ۶/۴۲ ۲/۴۳ ۴/۴۴ ۰/۴۵ ۸/۴۵ ۹/۴۶ ۰/۴۳ ۱/۱۸

۱۳۷۸
۵/۴۹ ۹/۴۹ ۳/۵۰ ۹/۴۹ ۲/۵۰ ۶/۵۰ ۲/۵۱ ۵/۵۱ ۸/۵۲ ۹/۵۳ ۶/۵۴ ۳/۵۵ ۶/۵۱ ۱/۲۰

۱۳۷۹
۰/۵۶ ۱/۵۶ ۹/۵۶ ۴/۵۶ ۰/۵۷ ۵/۵۷ ۸/۵۷ ۴/۵۸ ۶/۵۹ ۰/۶۰ ۵/۶۰ ۶/۶۱ ۲/۵۸ ۶/۱۲

۱۳۸۰
۷/۶۲ ۷/۶۲ ۸/۶۲ ۳/۶۳ ۷/۶۳ ۰/۶۴ ۴/۶۴ ۷/۶۴ ۹/۶۵ ۹/۶۶ ۷/۶۷ ۸/۶۸ ۸/۶۴ ۴/۱۱

۱۳۸۱
۱/۷۰ ۷/۷۱ ۸/۷۲ ۰/۷۳ ۲/۷۳ ۴/۷۴ ۲/۷۴ ۳/۷۵ ۷/۷۶ ۳/۷۸ ۸/۷۹ ۸/۸۰ ۰/۷۵ ۸/۱۵

۱۳۸۲
۶/۸۲ ۴/۸۳ ۶/۸۴ ۲/۸۵ ۴/۸۵ ۳/۸۵ ۹/۸۵ ۹/۸۶ ۹/۸۸ ۰/۹۰ ۶/۹۰ ۱/۹۲ ۷/۸۶ ۶/۱۵

۱۳۸۳
۵/۹۴ ۷/۹۵ ۹/۹۶ ۱/۹۸ ۷/۹۸ ۹/۹۸ ۱/۱۰۰ ۹/۱۰۰ ۰/۱۰۲ ۳/۱۰۳ ۵/۱۰۴ ۴/۱۰۶ ۰/۱۰۰ ۲/۱۵

۱۳۸۴
۰/۱۱۰ ۱/۱۰۹ ۹/۱۰۸ ۲/۱۰۸ ۰/۱۰۸ ۴/۱۰۸ ۲/۱۰۹ ۳/۱۱۰ ۴/۱۱۱ ۳/۱۱۲ ۳/۱۱۳ ۱/۱۱۵ ۴/۱۱۰ ۴/۱۰

۱۳۸۵
۹/۱۱۶ ۰/۱۱۹ ۹/۱۱۸ ۴/۱۱۹ ۷/۱۲۱ ۴/۱۲۳ ۴/۱۲۴ ۴/۱۲۷ ۹/۱۲۹ ۶/۱۳۱ ۰/۱۳۳ ۵/۱۲۳ ۹/۱۱ ۸/۱۱۵

۱۳۸۶
۱۳۶/۳ ۱۳۸/۱ ۱۳۹/۲ ۱۴۰/۰ ۱۴۳/۵ ۱۴۵/۷ ۱۴۸/۲ ۱۵۲/۴ ۱۵۴/۸ ۱۵۸/۲ ۱۶۲/۹ ۱۴۶ ۲/۱۸/۴ ۱۳۵/۳

۱۳۸۷
۱۶۸/۰ ۱۷۰/۸ ۱۷۴/۶ ۱۷۵/۵ ۱۷۸/۷ ۱۸۵/۷ ۱۸۸/۷ ۱۹۰/۲ ۱۹۲/۶ ۱۹۱/۹ ۱۹۱/۱ ۱۹۱/۹ ۱۸۳/۳ ۲۵/۴

۱۳۸۸
۱۹۴/۰ ۱۹۶/۴ ۱۹۹/۹ ۲۰۰/۰ ۲۰۲/۱ ۲۰۲/۹ ۲۰۳/۱ ۲۰۴/۲ ۲۰۶/۸ ۲۰۶/۹ ۲۰۸/۱ ۲۱۱/۹ ۲۰۳/۰ ۱۰/۸

* درصد تغییر از اعداد کامل محاسبه شده است.

بانك مرکزی جمهوری اسلامی ایران
شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (شاخص تورم) اعداد سالانه شاخص در سال‌های ۱۳۸۸-۱۳۱۵
(۱۳۸۳=۱۰۰)