آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب 1391/4/25 رئیس قوه قضائیه

ماده 10 ـ كارشناس موظف است نسبت به امور ارجاعی ظرف مدت 20 روز پس از دریافت قرار كارشناسی با حضور متقاضی به محل مراجعه و نقشه ارائه‌شده را با تصرفات فعلی و مدارك خرید تطبیق دهد و درصورتی‌که تصرفات مالكانه و بلامعارض متقاضی یا متقاضیان احراز شود و تصرفات وی با میزان خریداری و یا سهم مشاعی منطبق باشد صورت‌جلسه احراز تصرف حاوی «خلاصه وضعیت ثبتی ملك، آخرین مالك رسمی، نحوه خرید متقاضی از مالك و حدود آن، مساحت عرصه، قدمت اعیان، نوع ملك، حقوق ارتفاقی، شماره فرعی و اصلی، بخش، نحوه تصرفات ارزش عرصه و اعیان، نوع حدفاصل و پلاك مجاورین» را با ذكر سلسله ایادی تنظیم و به امضاء چهار نفر از مجاورین یا معتمدین محلی و نیز متقاضی رسانیده و به همراه نقشه ترسیمی به دبیر هیئت تسلیم نماید.

تبصره 1 ـ درصورتی‌که تعداد متصرفین در یك پلاك ثبتی اعم از اصلی یا فرعی یا یك بلوك متعدد باشند و هیئت ارجاع امر به كارشناس را ضروری بداند و انجام كارشناسی در توان واحد ثبتی نباشد رئیس واحد ثبتی مكلف است مراتب را به اداره كل ثبت استان جهت ارجاع به هیئت كارشناسی اعلام نماید. هیئت كارشناسی موظف است مطابق ضوابط آیین‌نامه ضمن بازدید از محل و تطبیق مدارك متقاضیان با محل و سوابق ثبتی، گزارش و نظر كارشناسی را به تفكیك هر تقاضا به نحو مستند به هیئت ارائه نماید.

تبصره 2 ـ عدم پرداخت هزینه كارشناسی توسط تعدادی از متقاضیان قطعات مفروزی مانع از انجام كار كارشناسی نسبت به تقاضای سایر متقاضیان كه هزینه كارشناسی را پرداخت‌نموده‌اند، نخواهد بود.

تبصره 3 ـ در صورت اعتراض متقاضی به گزارش كارشناس منتخب، هیئت می‌تواند كارشناس دیگری را جهت تجدیدنظر كارشناسی تعیین نماید.

تبصره 4 ـ چنانچه كارشناس در مهلت مقرر نظر كارشناسی خود را ارائه ننماید، موضوع در هیئت مطرح و در صورت لزوم نسبت به تعیین كارشناس دیگر اقدام خواهد شد. در صورت مسامحه كارشناس و تكرار آن، موضوع در هیئت مطرح و نام وی از لیست كارشناسان حذف و از ارائه كار جدید به وی خودداری خواهد شد. درصورتی‌که واحد ثبتی از جهت تعداد كارشناس دارای محدودیت بوده و یا پاسخگوی امور ارجاعی نباشد، رئیس واحد ثبتی با همكاری مدیرکل ثبت‌اسناد و املاك استان كارشناسان را از واحدهای دیگر انتخاب و به هیئت معرفی می‌نماید.

ماده 11 ـ نسبت به املاكی كه تشخیص حدود واقعی آن امکان‌پذیر نمی‌باشد كارشناس یا هیئت كارشناسی موظف است با رعایت ماده 4 قانون مساحت كل پلاك را پس از كسر گذرهای احداثی مشخص و تناسب تصرفات متقاضی نسبت به سهم مشاعی وی را به هیئت گزارش نماید.

تبصره درصورتی‌که ملك دارای تعارض در سوابق ثبتی بوده و یا مشمول مقررات ماده یك قانون نباشد، كارشناس مستنداً گزارش لازم را در فرم جداگانه تهیه و به هیئت تسلیم می‌نماید.

ماده 15 ـ كارشناسان منتخب باید علاوه بر دارا بودن صلاحیت‌های عمومی و فقدان پیشینه سوء واجد یكی از شرایط زیر باشند:

الف ـ دارندگان مدارك كارشناسی و بالاتر در رشته‌های حقوق یا نقشه‌برداری با داشتن حداقل 2 سال سابقه كار و سایر رشته‌ها با داشتن حداقل 4 سال سابقه كار در امور تخصصی ثبتی.

ب ـ دارندگان مدارك كاردانی در رشته حقوق با گرایش علوم ثبتی با داشتن حداقل 5 سال سابقه كار و سایر رشته‌ها با داشتن حداقل 7 سال سابقه كار در امور تخصصی ثبتی.

ج ـ دارندگان مدرك دیپلم با داشتن حداقل 10 سال سابقه كار در امور تخصصی ثبتی.