آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح ماده (19) قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1390/4/12 هیئت‌وزیران

ماده 3 ـ درصورتی‌که معبر متروك با رعایت ضوابط شهرسازی قابلیت صدور پروانه ساختمانی به نحو مستقل را نداشته باشد، شهرداری می‌تواند معبر مذكور را جهت الحاق آن به ملك یا املاك مجاور به ترتیب زیر واگذار نماید:

تبصره 1 ـ بهای كارشناسی روز معبر متروك، از طریق ارجاع به كارشناس رسمی دادگستری منتخب شهرداری تعیین‌شده و هزینه‌های كارشناسی توسط شهرداری پرداخت می‌گردد.