اساسنامه (مؤسسه قرب خاتم) قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء (ص) 1388/9/18 قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء (ص) و قرب خاتم

ماده 14 ـ وظایف بازرسان قانونی

14 ـ 3 ـ بازرسان می‌توانند با تصویب هیئت‌مدیره، ازنظر كارشناسان و متخصصین ذی‌صلاح در امور مالی، فنی و... در انجام وظایفی كه بر عهده‌دارند بهره بجویند مشروط به این‌که آن‌ها را قبلاً به مدیرعامل «قرب خاتم» معرفی كرده باشند. اختیارات این كارشناسان، در مواردی كه بازرس قانونی تعیین می‌کند، مانند شخص بازرس بوده و حق هرگونه تحقیق و رسیدگی را خواهند داشت. هزینه و حق‌الزحمه كارشناسان مزبور با نظر بازرسین قانونی پس از تصویب هیئت‌مدیره، توسط مدیرعامل پرداخت می‌گردد.