آیین‌نامه نحوه تشکیل جلسات و چگونگی اتخاذ تصمیمات هیئت داوری موضوع ماده (21) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

آیین‌نامه نحوه تشکیل جلسات و چگونگی اتخاذ تصمیمات هیئت داوری موضوع ماده (21) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1388/5/17 وزیران عضو کارگروه تصویب آیین‌نامه‌های قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی

 

ماده 9 ـ حق‌الزحمه كارشناسی و هزینه ترجمه اسناد و مدارك، باید توسط متقاضی پرداخت شود. هیئت مجاز است نسبت به افتتاح حساب بانكی به نام خود با امضای مشترك رئیس و دبیر هیئت نزد یكی از شعب بانک‌ها اقدام كند. دریافت و پرداخت هزینه‌های مربوط به داوری از طریق این حساب صورت می‌گیرد.

ماده 13 ـ هیئت در صورت لزوم می‌تواند نسبت به انجام تحقیقات محلی، علمی، فنی، مالی، بررسی محل، ترجمه اسناد و اوراق، كارشناسی یا دریافت اطلاعات از مطلعین و نظایر این اقدام نماید.