آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360 و اصلاحیه‌های بعدی آن مصوب 1388/1/15 رئیس قوه قضائیه

تبصره ـ در مواردی كه مراجع رسیدگی‌کننده، قرار ارجاع امر را به كارشناس یا هیئت كارشناسی ضروری تشخیص دهند، هزینه‌های كارشناسی حسب مورد باید توسط معترض به گزارش سازمان و یا دستگاه ذی‌ربط و یا از محل بودجه دادگستری پرداخت شود.