آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده مصوب 1387/12/17 وزیران عضو کارگروه توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت

ماده 10 - احراز اصالت خودرو و گواهی اسقاط در مراكز اسقاط بنا به تشخیص پلیس، توسط كارشناس رسمی (مقیم) یا كارشناس یا كاردان فنی نیروی انتظامی (مقیم) انجام می‌گیرد.

تبصره 1 (اصلاحی 1396/5/18)- در صورت عدم‌تأیید مدارك در بند «ب» ماده (8) و یا عدم همخوانی اطلاعات واردشده با اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعاتی ستاد، خودرو فرسوده در مركز اسقاط باقی‌مانده و كارشناس مركز اسقاط با همكاری نیروی انتظامی موظف‌اند ظرف ده روز نسبت به تعیین تكلیف خودروی مربوط اقدام نمایند.

تبصره 2 ـ (الحاقی 1396/5/18) در صورت احراز تخلف مراكز اسقاط در خصوص واگذاری وسیله نقلیه اسقاط شده یا قطعات اصلی آن (موتور، شاسی، اتاق، دستگاه سوخت‌رسان و دستگاه انتقال نیرو) به تشخیص نیروی انتظامی موضوع اعزام كارشناس به مركز اسقاط مذكور به مدت سه ماه متوقف می‌شود و مراتب به همراه مستندات جهت تصمیم‌گیری به كارگروه موضوع ماده (18) منعكس می‌گردد.

ماده 11 - پس از تأیید اسقاط خودرو در پایگاه اطلاعاتی ستاد توسعه كارشناس مقیم، گواهی اسقاط خودرو برای شماره‌گذاری خودروهای وارداتی موضوع ماده (5) این آیین‌نامه یا استفاده از تخفیفات حقوق ورودی و سود بازرگانی توسط ستاد صادر و به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و گمرك ایران اعلام می‌گردد.

ماده 15 - قیمت لاشه خودروی فرسوده بر اساس نظر كارشناسی محاسبه و توسط ستاد تعیین می‌گردد.