آیین‌نامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1386/12/26 وزرای عضو کمیسیون لوایح هیئت دولت

تبصره 1 ـ هیئت‌ها می‌توانند برای ارزیابی میزان سود و منافع حاصل از فعالیت غیرمجاز ازنظر كارشناس رسمی دادگستری كه با هزینه جهاد كشاورزی شهرستان مربوط انتخاب می‌گردد، استفاده نمایند.