آیین‌نامه نحوه انتخاب حسابرس برای شرکت‌های دولتی مصوب 1386/11/8 وزرای عضو کمیسیون اقتصاد هیئت دولت

ماده 1 - كلیه شرکت‌های دولتی موضوع ماده (4) قانون مدیریت خدمات كشوری ـ مصوب 1386 ـ و سایر شرکت‌هایی كه پنجاه‌درصد یا بیشتر سرمایه یا سهام آن‌ها منفرداً یا مشتركاً به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی، بانک‌های دولتی، مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، تأمین اجتماعی، سازمان بازنشستگی كشوری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه اجرایی یادشده تعلق داشته باشد و همچنین شرکت‌های دولتی كه شمول قوانین و مقررات عمومی به آن‌ها مستلزم ذكر یا تصریح نام است ازجمله شركت ملی نفت ایران، شرکت‌های وابسته به وزارت نفت، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت‌های تابع و وابسته هر یك از آن‌ها و همچنین شرکت‌هایی كه به مفهوم ماده (4) قانون مدیریت خدمات كشوری ـ مصوب 1386 ـ دولتی تلقی نمی‌شوند، ولی اكثریت اعضای هیئت‌مدیره آن‌ها توسط دستگاه‌های اجرایی تعیین می‌شوند، مشمول این آیین‌نامه هستند.

تبصره ـ (الحاقی 1387/9/23) شرکت‌ها و مؤسسات تابعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از شمول این آیین‌نامه مستثنا می‌باشند. نحوه حسابرسی از شرکت‌ها و مؤسسات یادشده با توافق وزرای امور اقتصادی و دارایی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تعیین می‌گردد.

ماده 2 - حسابرس و بازرس قانونی شرکت‌های موضوع ماده (1) از بین سازمان حسابرسی و مؤسسات عضو جامعه حسابداران رسمی توسط كارگروه ماده (3) معرفی می‌گردد تا اركان ذی‌صلاح دستگاه نسبت به وظیفه قانونی خود اقدام نماید.

ماده 3 ـ اعضای كارگروه عبارت‌اند از رئیس سازمان حسابرسی، دبیر کل جامعه حسابداران رسمی، معاون ذی‌ربط وزیر امور اقتصادی و دارایی و رؤسای هیئت عالی نظارت در سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی كه توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شوند.

ماده 4 - كارگروه یادشده جهت انجام صحیح امر انتخاب، نسبت به جمع‌آوری كلیه اطلاعات لازم در مورد عملكرد مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ازجمله تجربه و توانایی حرفه‌ای، امكانات نیروی انسانی و تشكیلات، دسترسی به فن‌آوری، حجم كار و ظرفیت و توان پذیرش كار، نتایج كنترل كیفیت انجام‌شده توسط جامعه حسابداران رسمی و آرای انضباطی صادرشده باهدف شناسایی مؤسسات حسابرسی اصلح اقدام خواهد نمود.

ماده 5 - تشخیص شرکت‌های مشمول این آیین‌نامه به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

ماده 6 - وزارت امور اقتصادی و دارایی حداكثر ظرف شش ماه برای انجام وظایف موضوع این آیین‌نامه، مبادرت به ایجاد و مدیریت بانك اطلاعات شرکت‌های مشمول این آیین‌نامه، مشتمل بر اطلاعات ثبتی، گزارش‌های مالی و مدیریتی و حسابرس و بازرس قانونی خواهد نمود.

ماده 7 - كارگروه دارای دبیرخانه‌ای خواهد بود كه در وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر می‌گردد. اعتبار و امكانات لازم را وزارت امور اقتصادی و دارایی تأمین خواهد نمود. آیین‌نامه داخلی كارگروه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.