آیین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی از طریق سازوکارهای داخلی قوه مجریه مصوب1386/10/30 وزرای عضو کمیسیون لوایح هیئت دولت

 

ماده 11 - در مواردی كه رفع اختلاف موضوع این آیین‌نامه مستلزم بررسی هر یك از كارشناسان دستگاه‌های اجرایی علاوه بر وظایف اصلی آنان و خارج از ساعات اداری باشد، حق‌الزحمه كارشناسی به ترتیب مقرر در قوانین و مقررات مربوط پرداخت خواهد شد. همچنین در مواردی كه رفع اختلاف در اموال و حقوق مالی به تشخیص مراجع مذكور در این آیین‌نامه نیازمند اظهارنظر كارشناس رسمی دادگستری باشد مراتب به كارشناس رسمی مربوط ارجاع خواهد شد و حق‌الزحمه آن برابر تعرفه مصوب پرداخت می‌گردد.