آیین‌نامه نحوه واگذاری دارایی‌های غیرضرور و اماکن رفاهی بانک‌ها مصوب 1386/10/30 هیئت‌وزیران

ماده 4 ـ بانک‌ها مکلف‌اند كلیه دارایی‌های غیرضرور جزءهای (1) و (2) بند (الف) ماده (1) را توسط كارشناس رسمی دادگستری ارزیابی نموده و پس از تأیید كمیسیون معاملات و با رعایت قوانین و مقررات به‌صورت مزایده و به شیوه نقد و یا نقد و اقساط، به فروش رسانند.

تبصره 5 ـ مهلت اعتبار كارشناسی دارایی غیرضرور توسط كارشناس رسمی دادگستری حداكثر شش ماه از تاریخ كارشناسی است.

ماده 5 ـ بانک‌ها می‌توانند دارایی‌های غیرضرور خود را پس از ارزیابی قیمت توسط كارشناس رسمی دادگستری با برگزاری مزایده با روش عقد اجاره به‌شرط تملیك با پیش دریافت حداقل بیست درصد و یا از طریق شرکت‌های لیزینگ وابسته خود، با رعایت ضوابط مربوط واگذار نمایند. مدت بازپرداخت یا تسویه‌حساب كامل از سی‌وشش ماه بیشتر نخواهد بود.