آیین‌نامه معاملات شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور (مادر تخصصی) مصوب1386/9/4 هیئت‌وزیران

ماده 27 ـ برگزاری مناقصه (مزایده) در موارد زیر الزامی نیست و شركت می‌تواند بدون انجام مناقصه (مزایده) معامله موردنظر را انجام دهد:

بند 2 ـ خرید، اجاره به‌شرط تملیك یا اجاره گرفتن اموال غیرمنقول.

بهای موضوع معامله به تشخیص و مسئولیت مدیرعامل (و یا نماینده مجاز وی)، با كسب نظر از هیئت كارشناسان رسمی دادگستری (حداقل سه نفر) و یا هیئت كارشناسان خبره مربوط منتخب هیئت‌مدیره در صورت نبود كارشناسان رسمی دادگستری، تعیین خواهد شد.