دستورالعمل شماره 3 (امور کیفری) طرح جامع رفع اطاله دادرسی مصوب 1385/8/30 رئیس قوه قضائیه

ماده 6 - مطابق تبصره ذیل ماده 6 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی (مصوب خرداد 1350) و اصلاحیه‌های بعدی و ماده 79 آئین‌نامه راهنمایی و رانندگی، اظهارنظر كارشناسی راجع به تصادفات رانندگی منجر به خسارت، جرح و یا فوت، به عهده افسران كارشناس راهنمایی و رانندگی است و از آنجائی كه پس از وقوع تصادف، ارسال پرونده بدون اظهارنظر كارشناسی منجر به اطاله دادرسی و رفت‌وبرگشت غیرموجه پرونده می‌شود و از طرفی، بدون وجود نظریه كارشناس، اتخاذ تصمیم قضائی غیرمقدور یا مشكل خواهد بود؛ لذا دادستان‌های محترم ضمن توجه به قانون استفاده ازنظر افسران راهنمایی و رانندگی در تصادفات وسایط نقلیه مصوب 1364/9/7 مجلس شورای اسلامی كه مقرر می‌دارد: «به‌جای استفاده از كارشناس رسمی دادگستری و همچنین جهت تسهیل امور مردم، دادگستری هر محل می‌تواند از یك یا چند نفر افسر كاردان فنی شهربانی و ژاندارمری كه وارد بر امور تصادفات وسائط نقلیه می‌باشند، مجاناً استفاده نماید.» موظف‌اند با راهور ناجا، مستقر در حوزه قضائی مربوط هماهنگی و همچنین مراقبت نمایند تا:

پرونده‌های موضوع تصادفات رانندگی حتی‌الامکان از ابتدا با نظریه افسر كارشناس راهنمایی و رانندگی به دادسراها ارسال شود تا امكان صدور فوری قرار تأمین مناسب از سوی مقام قضائی میسر باشد.

در هر حوزه برای انتخاب كارشناس واحد یا هیئت‌های كارشناسی، شماری از كارشناسان رشته‌های گوناگون در نظر گرفته شود تا عنداللزوم در دسترسی قرار گیرند.

جهت تسریع در ارائه نظریات كارشناسی، در دستورهای قضائی، محدودیت زمانی برای اعلام نظریه كارشناسی، در نظر گرفته شود.

چنانچه سوء جریانی در این بخش وجود داشته باشد، ضمن انجام بازدیدها و بازرسی‌های لازم، تذكرات مقتضی را صادر و اقدامات قانونی را به عمل‌آورند.