آيين‌نامه اجرايي ماده (32) قانون تأسيس سازمان نظام‌مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1380 مصوب 1383/9/4 هيئت‌وزيران

ماده 1 ـ (اصلاحي 1384/1/14) اصطلاحات مندرج در اين آیین‌نامه در معاني مشروح زير به كار می‌رود:

الف ـ سازمان: سازمان نظام‌مهندسی کشاورزی و منابع طبيعي جمهوري اسلامي ايران.

ب ـ سازمان استان: سازمان نظام‌مهندسی کشاورزی و منابع طبيعي استان.

ج ـ كارشناس واجد شرايط: مهندس داراي پروانه اشتغال بكار مهندسي کشاورزی و منابع طبيعي.

د ـ مراجع درخواست‌کننده: وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، نهادها، نیروی انتظامي، شهرداری‌ها و مراجع قضايي كه متقاضي خدمات مهندسي کشاورزی باشند.

هـ ـ خدمات مهندسي کشاورزی: كليه خدمات مهندسي از قبيل مديريتي، طراحي، محاسبه، نظارت، اجرا، بهره‌برداری، كنترل و بازرسي، آزمايش، تحقيق، آموزش، ترویج و تشخيص كه در زمره امور ناشي از صلاحیت‌های حرفه‌ای موضوع قانون باشد.

و ـ شوراي مركزي: شوراي مركزي سازمان نظام‌مهندسی کشاورزی و منابع طبيعي جمهوري اسلامي ايران.

ماده 2 ـ (اصلاحي 1384/1/14) مراجع درخواست‌کننده خدمات مهندسي کشاورزی می‌توانند از كارشناسان يا مهندساني كه همه‌ساله از سوي سازمان استان معرفي می‌شوند، استفاده نمايند.

تبصره ـ ضوابط و نحوه تشخيص معرفي بر اساس دستورالعملي خواهد بود كه به تصويب شوراي مركزي می‌رسد.

ماده 3 ـ مراجع درخواست‌کننده كارشناس، بايد در برگ درخواست خود موارد زير را درج نمايند:

الف ـ موضوع خدمات مهندسي كارشناسي درخواستي اعم از امور تخصصي يا ارزيابي با ذكر جزييات لازم.

ب ـ تعداد كارشناس واجد شرايط مورد درخواست و تخصص‌های هريك از آنان.

ج ـ محل انجام خدمات مهندسي كارشناسي.

د ـ مهلت نهايي معرفي كارشناس يا كارشناسان واجد شرايط.

هـ ـ مهلت زماني براي اعلام نظريه خدمات مهندسي کشاورزی.

و ـ تعهد پرداخت حق‌الزحمه خدمات مهندسي کشاورزی بر اساس تعرفه مندرج در ماده (7) اين آیین‌نامه.

ماده 4 ـ سازمان استان، كارشناس يا كارشناسان واجد شرايط را به مراجع درخواست‌کننده معرفي می‌نماید و مراجع درخواست‌کننده براي خدمات مهندسي کشاورزی، مجاز به مراجعه مستقيم به مهندسان داراي پروانه كارشناسي موضوع اين آیین‌نامه نيستند.

تبصره ـ سازمان استان می‌تواند حسب مورد اختيار معرفي كارشناس يا كارشناسان را به شعبه شهرستان تفويض نمايد.

ماده 5 ـ نظريه كارشناس يا كارشناسان واجد شرايط معرفی‌شده از طرف سازمان استان پس از ثبت در دفتر سازمان استان، توسط شوراي استان به مراجع درخواست‌کننده ارسال يا تسليم خواهد شد. در مواردي كه شعبه شهرستان اقدام به معرفي كارشناس یا کارشناسان می‌نماید، نيز به ترتيب مقرر در استان عمل خواهد شد.

ماده 6 ـ تعرفه حق‌الزحمه خدمات مهندسي کشاورزی موضوع اين آیین‌نامه عيناً معادل تعرفه مربوط به دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري خواهد بود.

ماده 7 ـ مراجع درخواست‌کننده كارشناس يا كارشناسان واجد شرايط، مجاز به پرداخت حق‌الزحمه به كارشناسان کشاورزی (مهندسي داراي پروانه اشتغال) نمی‌باشند و موظف‌اند حق‌الزحمه مربوط را به‌حساب سپرده دادگستري مركز استان واریز و پس از وصول نظريه كارشناس يا كارشناسان، حق‌الزحمه طبق تعرفه كانون كارشناسان و پس از كسر ماليات و درصد قانوني سازمان متبوع، به كارشناس پرداخت گردد.

ماده 8 ـ چنانچه كارشناس يا كارشناسان موضوع اين قانون مرتكب تخلف گردند علاوه بر پيگيري تخلف از طريقه هيئت بدوی انتظامي (موضوع ماده (30) قانون تأسیس نظام‌مهندسی کشاورزی) مراتب به كانون كارشناسان رسمي دادگستري نيز جهت اقدام قانوني گزارش خواهد شد.

ماده 9 ـ موارد رد كارشناس (مهندس داراي پروانه اشتغال) همان موارد رد كارشناسان رسمي دادگستري موضوع ماده (261) قانون آيين دادرسي مدني می‌باشد. تخلف از اين ماده (براي مرجع درخواست‌کننده يا كارشناس) حسب مورد تخلف اداري و يا انتظامي محسوب می‌شود.