آیین‌نامه اجرایی ماده (17) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم‌ توسعه

آیین‌نامه اجرایی ماده (17) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم‌ توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383/4/17 هیئت‌وزیران

ماده 37 ـ امکان‌سنجی فنی، اقتصادی و مالی «طرح نوسازی و توسعه شركت»، باید به تأیید «حسابرس» برسد.

ماده 38 ـ «حسابرس» موظف است به حساب‌های مستقل و صورت‌های مالی طرح، گزارش پیشرفت كار، نرخ بازده و دیگر اطلاعات مالی طرح سرمایه‌گذاری رسیدگی و نسبت به آن‌ها اظهارنظر كند و نسخه‌ای از اظهارنظر خود را برای «امین» و «بورس» ارسال كند.

ماده 39 ـ «حسابرس» موظف است در صورت مشاهده هرگونه تخلف، ازجمله مصرف وجوه حاصل از واگذاری «اوراق مشاركت» در امور غیر مرتبط با طرح سرمایه‌گذاری، موارد خلاف را به اطلاع «امین» و «بورس» برساند.