اساسنامه شرکت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران مصوب 1383/3/27 هيئت‌وزيران

ماده 28 ـ شركت داراي بازرس (حسابرس) خواهد بود كه با تصويب مجمع عمومي از بين مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران و يا سازمان حسابرسي براي مدت يك سال انتخاب خواهد شد.