امکان استفاده ازنظر کارشناسان در رسيدگي به جرائم قاچاق کالا مصوب 1382/12/5 رئيس قوه قضائيه

لزوم تسريع در رسيدگي به جرائم قاچاق كالا و تعيين تكليف قطعي پرونده‌های ناشي از اجراي قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 74/2/12 مجمع تشخيص مصلحت نظام، ضمن مهلت مقرر در ماده 4 قانون و دستورالعمل شماره 74/993/م مورخ 74/3/13 مانع از آن نخواهد بود كه هرگاه صدور رأي مستلزم رسيدگي به دفاع مشتکی‌عنه و جلب نظر كارشناس، در احراز واقعي قاچاق كشفيات، ارزيابي كالا و ميزان جريمه يا ساير امور مرتبط با قضيّه باشد، محاكم انقلاب اسلامي يا كيفري (عمومي) رسیدگی‌کننده با اتخاذ تدابير و تمهيدات لازم، نتوانند بر اساس قوانين ازنظر كارشناسان مربوط استفاده و پس از رفع ابهام يا اشكال و روشن كردن موضوع، به صدور رأي قانوني در همان مدت، مبادرت ورزند.