بررسي و ارزيابي قرار دادن عملکرد اعضاء هيئت‌مديره و دادستان و بازرسان کانون استان‌ها در مورد رسيدگي به تخلفات انتظامي کارشناسان

بررسي و ارزيابي قرار دادن عملکرد اعضاء هيئت‌مديره و دادستان و بازرسان کانون استان‌ها در مورد رسيدگي به تخلفات انتظامي کارشناسان رسمي، توسط دادسراي انتظامي قضات مصوب 1382/10/22 رئيس قوه قضائيه

در اجراي ماده 21 قانون كانون كارشناسان رسمي مصوب 18 فروردين 1381 دادستان انتظامي كانون مسئوليت رسيدگي به تخلفات انتظامي كارشناسان رسمي را عهده‌دار می‌باشد و انجام صحيح اين وظيفه با همكاري اركان قانوني كانون در حسن اجراي قانون تأثير قاطع خواهد داشت، دادسراي انتظامي قضات بر اساس تبصره ذيل ماده مذكور موظف است كه با انجام بازرسي و عملكرد اعضاء هیئت‌مدیره و دادستان و بازرسان كانون استان‌ها را موردبررسی و ارزيابي قرار داده و چنانچه مقامات مذكور در اجراي وظيفه قانوني خود قصور يا تقصيري مرتكب شده باشند نسبت به تعقيب تخلف اقدام نمايد. كارشناسان رسمي و به‌طریق‌اولی اركان كانون كارشناسان رسمي می‌بایست در كشف واقع و نيل به حقيقت براي قضات بازرسي توانا و مددكاري امين باشند برخورد به‌موقع و جدي با تخلفات احتمالي می‌تواند در افزايش اعتبار كانون و اعتماد عمومي مؤثر افتد طبعاً اهتمام دادسراي انتظامي قضات باعث خواهد شد كه روند پيگيري تخلفات با دقت و سرعت بيشتري انجام و هرگونه شائبه و سوءظنی مرتفع گردد.