آئین‌نامه اجرائی قانون اصلاح مواد یک و دو و سه قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت مصوب 1371/1/19 سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور

ماده 24 (اصلاحی 1381/9/12)- در مورد آن دسته از متقاضیان كه اعیان متعلق به آنان در اراضی دولت یا شهرداری ایجادشده است هیئت پس از رسیدگی در صورت لزوم نسبت به انتخاب كارشناس اقدام می‌نماید.

كارشناس منتخب موظف است طبق موارد مندرج در ماده 13 این آئین‌نامه اقدام نماید.

ماده 32 (اصلاحی 1381/9/12)- هیئت كارشناسی مكلف است محدوده كلی هر پلاك و یا بلوك و قطعات مفروزی داخل آن‌ها را نقشه‌برداری و تصرفات اشخاص را به تفكیك برداشت نموده با رعایت ماده 13 این آئین‌نامه مراتب را صورت‌مجلس نماید، یك نسخه از نقشه و صورت‌مجلس را به ثبت محل و نسخه دیگر آن را به ثبت استان تحویل دهد.

مسئول اداره ثبت یا هیئت حل اختلاف حسب مورد نسبت به گزارش هیئت كارشناسی بر اساس تبصره دو ماده 31 رسیدگی و مبادرت به ثبت توافق یا صدور رأی می‌نمایند.

پس از صدور رأی دبیر هیئت مراتب صدور رأی را در دفاتر مربوطه مقابل تقاضای واصله منعكس می‌نماید.

پس از اتمام عملیات ثبتی اداره ثبت مربوطه مكلف است نسخه‌ای از نقشه را كه شماره اسناد مالكیت و نام مالك و نوع مالك در آن قیدشده جهت اطلاع به ثبت استان ارسال دارد.

تبصره 2 الحاقی - چنانچه كارشناس هیئت یا كارشناسان از تسلیم گزارش كارشناسی در مهلت مقرر خودداری نمایند دبیر هیئت مراتب را با توجیه موضوع به مرجع تعیین‌کننده هیئت كارشناسی منعكس می‌نماید تا نسبت به انتخاب كارشناس یا هیئت كارشناسی جدید اقدام شود.