آئين‌نامه اجرائي قانون اصلاح مواد يک و دو و سه قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت مصوب 1371/1/19 سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور

ماده 24 (اصلاحی 1381/9/12)- در مورد آن دسته از متقاضيان كه اعيان متعلق به آنان در اراضي دولت يا شهرداري ایجادشده است هیئت پس از رسيدگي در صورت لزوم نسبت به انتخاب كارشناس اقدام می‌نماید.

كارشناس منتخب موظف است طبق موارد مندرج در ماده 13 اين آئین‌نامه اقدام نمايد.

ماده 32 (اصلاحی 1381/9/12)- هیئت كارشناسي مكلف است محدوده كلي هر پلاك و يا بلوك و قطعات مفروزي داخل آن‌ها را نقشه‌برداری و تصرفات اشخاص را به تفكيك برداشت نموده با رعايت ماده 13 اين آئین‌نامه مراتب را صورت‌مجلس نمايد، يك نسخه از نقشه و صورت‌مجلس را به ثبت محل و نسخه ديگر آن را به ثبت استان تحويل دهد.

مسئول اداره ثبت يا هیئت حل اختلاف حسب مورد نسبت به گزارش هیئت كارشناسي بر اساس تبصره دو ماده 31 رسيدگي و مبادرت به ثبت توافق يا صدور رأي می‌نمایند.

پس از صدور رأي دبير هیئت مراتب صدور رأي را در دفاتر مربوطه مقابل تقاضاي واصله منعكس می‌نماید.

پس از اتمام عمليات ثبتي اداره ثبت مربوطه مكلف است نسخه‌ای از نقشه را كه شماره اسناد مالكيت و نام مالك و نوع مالك در آن قیدشده جهت اطلاع به ثبت استان ارسال دارد.

تبصره 2 الحاقي - چنانچه كارشناس هیئت يا كارشناسان از تسليم گزارش كارشناسي در مهلت مقرر خودداري نمايند دبير هیئت مراتب را با توجيه موضوع به مرجع تعیین‌کننده هیئت كارشناسي منعكس می‌نماید تا نسبت به انتخاب كارشناس يا هیئت كارشناسي جديد اقدام شود.