آيين‌نامه اجرايي ماده 88 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1381/6/24 هيئت‌وزيران

ماده 7 ـ قیمت‌گذاری ساختمان‌ها و يا تعرفه‌های خدمات موضوع اين آیین‌نامه به شرح زير است:

الف ـ ميزان اجاره و قیمت‌گذاری ساختمان‌ها در واحدهاي مشمول اين آیین‌نامه با لحاظ نمودن كاربري آن‌ها بر اساس متوسط نظر سه نفر كارشناس رسمي دادگستري تعيين می‌شود.

ماده 9 ـ مسئولیت حفظ و حراست و تعمير و نگهداري اموال دو لت در روش‌های مشاركت با بخش غیردولتی و واگذاری مديريت به عهده طرف قرارداد می‌باشد. ضوابط و دستورالعمل‌های مربوط توسط ستاد موضوع ماده (13) آیین‌نامه تعيين خواهد شد.

كارشناسان رسمي دادگستري، موضوع ماده (7) در تعيين ميزان اجاره اين حكم را مدنظر قرار خواهند داد.

ماده 14 ـ وظایف و اختيارات ستاد موضوع ماده (13) اين آیین‌نامه به شرح زير است:

و ـ قیمت‌گذاری اجاره ساختمان‌ها و اموال منقول بر اساس متوسط نظر سه نفر كارشناس رسمي دادگستري.