آيين‌نامه اجرايي بند ب الحاقي به ماده 86 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين موضوع ماده 43

آيين‌نامه اجرايي بند ب الحاقي به ماده 86 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين موضوع ماده 43 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 مصوب 1381/4/30 هيئت‌وزيران

 

ماده 5 ـ ميزان اجاره‌بها با توجه به كاربري آن‌ها و بر اساس قيمت عادله روز به تشخيص كارشناس رسمي دادگستري تعيين خواهد شد.