آیین‌نامه اجرایی بند ب الحاقی به ماده 86 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین موضوع ماده 43

آیین‌نامه اجرایی بند ب الحاقی به ماده 86 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین موضوع ماده 43 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 مصوب 1381/4/30 هیئت‌وزیران

 

ماده 5 ـ میزان اجاره‌بها با توجه به كاربری آن‌ها و بر اساس قیمت عادله روز به تشخیص كارشناس رسمی دادگستری تعیین خواهد شد.