آيين‌نامه مربوط به بستر و حريم رودخانه‌ها، انهار، مسيل‌ها، مرداب‌ها، برکه‌هاي طبيعي و شبکه‌هاي آب‌رساني، آبياري و زهکشي مصوب 1379/8/11 هيئت‌وزيران

آيين‌نامه مربوط به بستر و حريم رودخانه‌ها، انهار، مسيل‌ها، مرداب‌ها، برکه‌هاي طبيعي و شبکه‌هاي آب‌رساني، آبياري و زهکشي مصوب 1379/8/11 هيئت‌وزيران

ماده 9 ـ چنانچه افراد يا شهرداری‌ها يا ادارات ثبت‌اسناد و املاك به‌صورت موردي تقاضاي تعيين حد بستر و حريم رودخانه، انهار يا مسيل يا مرداب و يا بركه طبيعي را كه در مجاورت ملكي واقع است، بنمايند، شركت آب منطقه‌ای مكلف است با اخذ هزينه كارشناسي كه تعرفه آن از طرف وزارت نيرو تعيين خواهد شد، نسبت به تعيين حد بستر و حريم هر يك از موارد يادشده به ترتيب مقرر در اين آیین‌نامه اقدام نمايد، مشروط بر اينكه تصرفات قانوني اشخاص نسبت به املاك موردنظر احراز و توسط مراجع ذی‌صلاح تأییدشده باشد.