آيين‌نامه اجرايي ماده (27) قانون نظام‌مهندسي و کنترل ساختمان مصوب 1379/3/8 هيئت‌وزيران

ماده 6 - تعرفه حق‌الزحمه خدمات مهندسي كارشناسي موضوع اين آیین‌نامه، عيناً معادل تعرفه مربوط به دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري است و در مواردي كه تعرفه خاصي وجود ندارد، در چهارچوب بند (15) ماده (15) قانون نظام‌مهندسی و كنترل ساختمان به پيشنهاد هیئت‌مدیره سازمان استان و تصويب وزير مسكن و شهرسازي تعيين خواهد شد.

ماده 9 - مرجع درخواست‌کننده و سازمان استان مکلف‌اند جهات رد مهندس يا مهندسان معرفی‌شده را كه همان جهات رد مربوط به كارشناسان رسمي دادگستري است، بررسي و از عدم شمول آن اطمينان حاصل كنند؛ اين تكليف متوجه مهندس يا مهندسان معرفی‌شده نيز می‌باشد. عدم رعايت اين ماده از ناحيه مرجع درخواست‌کننده، تخلف اداري و از ناحيه سازمان استان و مهندس يا مهندسان معرفی‌شده، تخلف انتظامي محسوب می‌شود.