سياست هاي کلي نظام

۱ سیاست‌های كلي قضايي مصوب 1381/7/28 مقام معظم رهبري
۱۳ – تعيين ضوابط اسلامي مناسب براي كليه امور قضايي از قبيل قضاوت، وكالت، كارشناسي و ضابطان و نظارت مستمر و پيگيري قوه قضاييه بر حسن اجراي آن‌ها.