از آئين‌نامه اجرائي قانون استخدام قضات و منتقلين به وزارت دادگستري و شرايط کارآموزي مصوب 1359/4/24 وزير دادگستري

ماده 2 ـ داوطلبان استخدام قضائي بايد داراي شرایط زير باشند:

 تبصره 1 ـ داوطلبان شغل قضاوت چنانچه مدت قابل‌توجهی در نزد محاكم و دادسراها انجام‌وظیفه كرده باشند و نيز قضات مستعفي و بازنشسته و همچنين وكلاي دادگستري كه حداقل 2 سال به شغل وكالت اشتغال داشته باشند و نيز اشخاصي كه با اجازه‌نامه شوراي عالي قضائي استخدام می‌شوند درصورتی‌که شورا دوره كارآموزي را درباره آن‌ها لازم نبيند از گذرانيدن دوره كارآموزي معاف خواهند شد.