احوال شخصيه و حقوق ارثيه کليميان ايران

انجمن کلیمیان تهران طی نامه شماره ۱۳۷۸/۹/۲۷-۸۳۵۵ به اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه اعلام کرده است …

(( هیچ کتاب و یا متن ترجمه شده به زبان فارسی در احوال شخصیه و حقوق ارثیه کلیمیان در ایران وجود ندارد و به فرض وجود نیز دارای اعتبار شرعی نیست. در مواردی که به موجب اصل سیزده قانون اساسی اعلام نظر مرجع دینی کلیمیان در احوال شخصیه به موجب قوانین فقهی کلیمیان ضرورت پیدا کند از طرف دادگاه در آن مورد خاص سوال می‌شود و مرجع دینی کلیمیان با مراجعه و استناد به کتب فقهی هالاخا، جواب برای دادگاه ارسال می‌نماید.))

توضیح مربوطه

بخشنامه /۲۷۴۶ح/ ۱۳۴۰/۴/۱۴-۷ وزیر دادگستری به کلیه دادسراها و دادگاه‌های بخش و شهرستان و استان و اداره دفتر دیوان عالی کشور: به طوری که انجمن کلیمیان تهران اعلام داشته به منظور اتخاذ وحدت نظر در مورد مسائل راجع به احوال شخصیه کلیمیان هیاتی در انجمن مزبور به نام دارالشرع کلیمیان تاسیس شده که آماده است به سوالات مربوط به قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب یهود پاسخ دهد لذا مراتب را به اطلاع می‌رسد تا در صورت لزوم از نظریات مشورتی هیات مزبور استفاده نمایند.
به نظریه ۱۳۸۰/۲/۲-۷/۳۳۳ا.ح.ق در زیرنویس ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاكم مصوب ۱۳۱۲/۴/۳ رجوع شود .