آیین‌نامه اجرایی ماده (8) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1388/1/24 وزیران عضو کارگروه مسکن

ماده 1 (اصلاحی 1388/12/2)- در اجرای ماده (8) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسكن، به‌منظور تبدیل وضعیت و افزایش بهره‌وری عرضه خانه‌های سازمانی و تأمین مسكن منطبق بر الگوی مصرف مسكن كاركنان شاغل و بازنشسته، كلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی كه صد درصد (100%) سرمایه و سهام آن‌ها متعلق به دولت می‌باشد، بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و مؤسسات اعتباری و همچنین نیروهای مسلح (به اذن مقام معظم رهبری) موظف‌اند نسبت به فروش خانه‌های سازمانی در مالكیت خود بر اساس قیمت پایه كارشناسی روز كه توسط كارشناس رسمی تعیین می‌گردد، از طریق مزایده عمومی اقدام و وجوه حاصله را در حسابی كه با درخواست خزانه‌داری كل از سوی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌گردد، واریز نمایند تا معادل صد درصد (100%) آن در بودجه سنواتی منظور و با رعایت قوانین و مقررات مربوط و مفاد این آیین‌نامه به مصرف برسد.