آیین‌نامه معاملات شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور مصوب 1386/8/13 هیئت‌وزیران

ماده 4 ـ معاملات ازنظر نصاب (قیمت معامله) بر مبنای ارزیابی كاردان خبره و متعهد رشته مربوط كه توسط مدیرعامل و یا نماینده وی انتخاب می‌شود به سه دسته تقسیم می‌شوند:

1 - معاملات كوچك: معاملاتی كه كمتر از بیست‌ونه میلیون و سیصد و چهل هزار (000/340/29) ریال باشد.

2 - معاملات متوسط: معاملاتی كه مبلغ مورد معامله بیش از سقف مبلغ معاملات كوچك بوده و از دویست و نودوسه میلیون و چهارصد هزار (000/400/293) ریال تجاوز نكند.

3 - معاملات بزرگ: معاملاتی كه مبلغ برآورد اولیه آن‌ها دویست و نودوسه میلیون و چهارصد هزار (000/400/293) ریال و بیشتر باشد.

تبصره 1 ـ مبنای نصاب درفروش، مبلغ برآوردی است كه به تشخیص مدیرعامل (و یا نماینده مجاز وی) توسط كارشناس ارزیاب (كارشناس منتخب هیئت‌مدیره و یا كارشناس رسمی دادگستری) تعیین خواهد شد.