نمایش محتوا نمایش محتوا

پس از ثبت شکایت و انجام بررسی های اولیه توسط دادستان و یا دادیار ارجاع مبنی بر کامل بودن مدارک بارگذاری شده توسط شاکی، در گام بعد در صورت انتخاب گزینه ارجاع به داوری توسط شاکی، فرایند دادرسی وارد زیر فرایند بررسی شرایط داوری میشود. در این مرحله دادستان یا دادیار ارجاع میبایست شرایط لازم جهت ارجاع پرونده به اتاق داوری را بررسی نماید. به همین منظور در ابتدا با ارسال اطلاعیه به مشتکی عنه، او را از شکواییه مطلع نموده و مهلتی را برای مراجعه به سامانه و بارگذاری دفاعیه و مدارک لازم، تعیین مینماید. در صورت عدم مراجعه مشتکی عنه به سامانه و بارگذاری مدارک در مهلت مقرر، پرونده به اتاق داوری ارجاع نخواهد شده و در ادامه به مسیر فرایند اصلی بازخواهد گشت و قابلیت طرح پرونده در کمیته صلح و سازش مورد بررسی قرار خواهد گرفت. اما در صورت مراجعه مشتکی عنه به سامانه و ثبت دفاعیه خود در مهلت تعیین شده، در صورتی که مشتکی عنه وکیل باشد، دادستان بررسی مینماید که آیا در وکالتنامه شرط داوری درج شده و پیشتر تراضی طرفین صورت گرفته است یا خیر. در صورت عدم تراضی طرفین، در ادامه فرایند بررسی میشود که آیا مشتکی عنه موافق ارجاع پرونده به داوری است یا خیر، در صورت عدم موافقت مشتکی عنه، دادستان نتیجه را به اطلاع شاکی رسانده و برای پرونده تعیین شعبه نموده و آن را به دادیار مربوطه ارجاع میدهد. اما در صورت تراضی طرفین و یا موافقت مشتکی عنه به رجوع به داوری، در گام بعد دادستان مطابق آیین نامه اتاق داوری، بررسی مینماید که آیا پرونده شرایط ارجاع به داوری را دارد یا خیر. در صورت نداشتن شرایط لازم، تعیین شعبه صورت گرفته و به دادیار مربوطه ارجاع داده میشود اما در غیر این صورت پرونده به اتاق داوری ارجاع داده میشود. در ادامه موضوع به طرفین دعوی اطلاع داده میشود و مهلتی جهت مراجعه به سامانه و انتخاب داور توسط طرفین، تعیین میگردد. پس از انتخاب داور و پرداخت هزینه های داوری، پرونده توسط مسئول مربوطه بررسی میشود که آیا داور مرضی الطرفین انتخاب شده است یا خیر. در صورت عدم مرضی الطرفین بودن داور، لیست داوران به طرفین ارائه شده تا در ابتدا مطابق آیین نامه داوری، افراد فاقد شرایط لازم توسط طرفین حذف شوند و در آخر از لیست باقی مانده یک داور را انتخاب نمایند. پس از انتخاب و ارجاع پرونده به داور، مدارک و اظهارات توسط وی بررسی میگردد، در صورت نیاز به تشکیل جلسه حضوری، مراتب را به طرف یا طرفین اطلاع میدهد و در نهایت رأی خود را صادر مینماید. رأی صادره مطابق آیین نامه داوری، توسط پنل داوری مورد بررسی شکلی قرار میگیرد؛ در صورت عدم تأیید رأی صادره توسط پنل داوری، مراتب به داور مربوطه گزارش شده تا اصلاح گردد و مجددا جهت بررسی به پنل داوری ارسال گردد. اما در صورت تأیید رأی توسط پنل داوری، رأی صادره به طرفین ابلاغ میگردد. اگر بر رأی صادره اعتراض وجود داشته باشد، پس از ثبت اعتراض در سامانه در مهلت مقرر، پرونده به دادستان و یا دادیار ارجاع در دادسرای انتظامی مرکز، ارجاع داده میشود تا جهت رسیدگی، تعیین شعبه شده و به دادیار مربوطه ارجاع شود. اما در صورت عدم وجود اعتراض، پرونده الکترونیک به دفتر دادسرا جهت اجرای حکم، ارسال میشود.